AIDS AWARENESS PICTURE GALLERY

Κέντρα Ελέγχου και Αναφοράς AIDS

Χρονολογικά Στοιχεία για την Εξέλιξης της Επιδημίας

Συμβουλευτική για Λοίμωξη και Νόσο HIV

 

Συμβουλευτική Σχετικά με την Εξέταση για Ανίχνευση του HIV

Οι Μέθοδοι Εξέτασης για HIV και η Συμβουλευτική

Στις περισσότερες περιπτώσεις, υπάρχει μια κάποια καθυστέρηση ανάμεσα στη στιγμή πραγματοποίησης της εξέτασης και στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στον ενδιαφερόμενο. Η πείρα έχει δείξει ότι ένας αξιοσημείωτος αριθμός ανθρώπων που εξετάζονται για HIV, δεν επιστρέφει για τα αποτελέσματα. Το γεγονός αυτό, περιορίζει σημαντικά το πεδίο δράσης της Συμβουλευτικής (De Bruyn 1996). Απ' την άλλη μεριά, ο χρόνος που μεσολαβεί βοηθά τα άτομα που έλαβαν Συμβουλευτική πριν από την εξέταση να συνειδητοποιήσουν τις πληροφορίες που έλαβαν και να προετοιμάσουν, όσο είναι δυνατόν, ώστε να λάβουν τα αποτελέσματα. Η πρόοδος που πραγματοποιείται στον τομέα των μεθόδων εξέτασης για HIV είναι πιθανό να περιορίσει το διάστημα και να οδηγήσει στη ματαίωση κάθε είδους Συμβουλευτικής.

Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί στη δημιουργία γρήγορων τεστ για HIV, των οποίων τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα μέσα σε λίγα λεπτά. Ο WHO υποστηρίζει ότι αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να μην είναι συναισθηματικά και ψυχολογικά προετοιμασμένοι όταν θα λαμβάνουν τα αποτελέσματα. Γι' αυτό θα πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές που θα εξασφαλίζουν ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν αρκετή Συμβουλευτική πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ανεξάρτητα από το είδος της εξέτασης στην οποία υποβλήθηκαν (WHO, 1995).

Εκτός από τα γρήγορα τεστ, είναι πλέον διαθέσιμα, στην Αμερική κυρίως, και τεστ τα οποία μπορεί να εφαρμόσει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος. Πρόκειται για δύο ειδών τεστ. Αυτά που διαθέτουν κουτί για συλλογή δείγματος στο σπίτι και αυτά που είναι κανονικά τεστ για το σπίτι . Στην περίπτωση του πρώτου, ο ενδιαφερόμενος συλλέγει το δείγμα, το στέλνει σε κάποιο εργαστήριο και τηλεφωνεί για να μάθει τα αποτελέσματα. Στην περίπτωση του δευτέρου, ο ενδιαφερόμενος διαβάζει ο ίδιος τα αποτελέσματα στο σπίτι, όπως γίνεται με τα τεστ εγκυμοσύνης. Ο WHO, σημειώνει ότι αυτά τα τεστ θα ήταν ευπρόσδεκτα σε χώρες όπου υπάρχει πολύ έντονο πρόβλημα κοινωνικών διακρίσεων εξαιτίας του HIV (WHO, 1995).

Οπωσδήποτε, η προσφορά στο άτομο της δυνατότητας να μαθαίνει εάν έχει προσβληθεί από HIV με τρόπο απόλυτα προσωπικό και εμπιστευτικό αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προόδου. Εν τούτοις, η εξέλιξη αυτή έχει και σοβαρά μειονεκτήματα τα οποία πρέπει να εξετασθούν σοβαρά. Αποτέλεσμα της ευρείας διάδοση αυτών των τεστ μπορεί να είναι οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν να μην αναζητούν συμβουλευτική υποστήριξη ούτε πριν, ούτε μετά την εξέταση.

Είναι πέρα από τα όρια αυτής της εργασίας η προβληματική σχετικά με την εξέλιξη των τεστ και το ρόλο της Συμβουλευτικής καθότι στην Ελλάδα οι μέθοδοι εξέτασης για την ανίχνευση του HIV είναι συγκεκριμένες (σε πρώτη φάση πραγματοποιείται το τεστ ELISA και εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό, γίνεται επιβεβαίωση με Western blot) και αυτές λαμβάνουμε ως δεδομένες παρακάτω.

Η Συμβουλευτική σχετικά με τη Μέθοδο Εξέτασης για Ανίχνευση του HIV που Εφαρμόζεται στην Ελλάδα

Ο Σύμβουλος ή ο επαγγελματίας υγείας που αναλαμβάνει συμβουλευτικό ρόλο, πρέπει αρχικά να εξασφαλίσει ένα ιστορικό του ενδιαφερομένου, το οποίο θα του επιτρέψει να εκτιμήσει, εάν αυτό είναι δυνατόν, την ύπαρξη λόγων υποβολής του ατόμου σε εξετάσεις για την υποβολή του ατόμου σε εξέταση για την ανίχνευση του HIV (WHO,1994). Στις μέρες μας, τα τεστ για την ανίχνευση του HIV είναι ακριβή και παρέχονται δωρεάν. Όταν δε, συνδυάζονται με Συμβουλευτική, τότε το όφελος μπορεί να αντισταθμίσει τη ζημιά που συνοδεύει τα τεστ που γίνονται χωρίς πληροφόρηση ή χωρίς συνειδητή συγκατάθεση καθώς και την άρνηση του ατόμου να υποβληθεί σε αυτά.

O σκοπός της εξέτασης για HIV πρέπει να είναι πάντοτε το όφελος του ατόμου που υποβάλλεται σε αυτήν. Τα άτομα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν φροντίδα και Συμβουλευτική ώστε να συμπεριφέρονται με τρόπο ασφαλέστερο για τα ίδια και για τους άλλους. Η εξέταση πρέπει πάντοτε να γίνεται με πλήρη συγκατάθεση του ατόμου έπειτα από πληροφόρησή του και εκτενή συζήτηση σχετικά με τις συνέπειές της. Η συζήτηση πρέπει να περιλαμβάνει και θέματα σχετικά με το πότε και κάτω από ποιες συνθήκες πρέπει να ανακοινώνονται τα αποτελέσματα στους άλλους.

Η Συμβουλευτική για τα άτομα που προκύπτουν οροθετικά, δεν στοχεύει μόνο στη ρύθμιση των ψυχολογικών και κοινωνικών συνεπειών μιας τέτοιας κατάστασης αλλά και στη συνέχιση της ιατρικής παρακολούθησης και την προώθηση πιο ασφαλούς συμπεριφοράς και ενημέρωσης του συντρόφου.