Εικόνες, Πίνακες και Διαγράμματα

Εικόνες

1. Στοιχεία για τον HIV και το AIDS κατά το 2000

2. Συνολικός αριθμός ανθρώπων που υπολογίζεται ότι ζούσαν
με HIV/AIDS μέχρι το τέλος του 2000

3. Συνολικός αριθμός ατόμων που υπέστησαν λοίμωξη HIV στη διάρκεια του 2000

4. Συνολικός αριθμός θανάτων από HIV/AIDS στη διάρκεια του 2000

Πίνακες και Διαγράμματα

1. Αριθμός Ατόμων που Υπέστησαν Λοίμωξη HIV στην Ελλάδα κατά το 2000 κατά Κατηγορία Μετάδοσης και κατά Φύλο

2. Συνολικός Αριθμός Ατόμων που Υπέστησαν Λοίμωξη HIV
στην Ελλάδα ανά Έτος Διάγνωσης και κατά Φύλο

3. Συνολικός Αριθμός Θανάτων που Σημειώθηκαν στην Ελλάδα από Λοίμωξη και Νόσο HIV Μέχρι το Δεκέμβριο του 2000 ανά Έτος και κατά Φύλο

4. Σχηματική Παράσταση της Έννοιας και του Περιεχομένου της "Μεθοδολογίας"